sanalkons

Online Erişim

Kurulum gerekmeden; bilgisayar, telefon veya tablet ile online kullanım sağlar.

Erken Uyarı

Hassas lokasyon algoritması ile; Google trend, sanal.clinic ve sanalkons sistemlerinden ayrı ayrı alınan toplum sağlığı verilerini anlık olarak paylaşır.

Tetkik Önerisi

Girilen veriler doğrultusunda eksik kalan tetkikleriniz için önerilerde bulunur.

Güçlü Algoritma

Alanında uzman doktorlar tarafından onaylanmış algoritma. Sunmuş olduğu ayırıcı tanılar ile her an destek sağlar.

Neden Sanalkons Kullanmalısınız ?

 • Dünya Sağlık Örgütü(WHO) verilerine göre hastalık teşhisinde yapılan hataların birinci sebebi pratisyen hekim-hasta karşılaşmasından kaynaklanmaktadır. Diğer tüm sebeplerle karşılaştırıldığında %79 oranı ile dikkat çekmektedir. Bunun sebeplerinden biri uzman hekim sınıfına girmeyen pratisyen hekimlerin tüm branşların hastalıkları ile karşılaşıyor olmasıdır. WHO çözümün ayırıcı tanı sunan Karar Destek Sistemlerinde olduğunu belirtmektedir.
 • Hekimlerin kısıtlı muayene sürelerinde ayırıcı tanılar için başvuracakları yardımcı sistemlere ihtiyaçları vardır; Yapılan araştırmalar; bu ihtiyacın özellikle acil tıp hekimleri, aile hekimleri, pratisyen hekimler ve yeni mezun hekimler için önem taşıdığını göstermektedir.
 • Hekimler tıp eğitimi süreçlerinde Eğitim Programı kapsamında temelde ülkelere göre değişse de ortalama 350 hastalık ile ilgili eğitim almaktadırlar. Uluslararası Hastalık Sınıflamasına(ICD) göre ise hekimlerin meslek hayatına atıldıklarında karşı karşıya kalacakları 11.335 tanı bulunmaktadır. Bu durum büyük bir çelişki oluşturmakla beraber hekimlerde meslek hayatına atılacakları süreçte ve meslek hayatlarının ilk yılları için büyük bir zorluk ve kaygı oluşturmaktadır.
 • Hekim; yüksek çalışma temposu ve hasta yoğunluğu nedeniyle hasta tanısı için her zaman gerekli zamanı bulamamaktadır. Kısıtlı zamanda daha fazla tanıyı aynı anda düşünmesi ve bunlar arasında karşılaştırma yapması gerekmektedir. Bunun için benzer tanıları hekime sunacak bir sistem gerekmektedir. Sanalkons; bu büyük sorunu geliştirmiş olduğu algoritma ve kullanımı kolay arayüz ile çevrimiçi olarak çözmektedir.
 • Bir diğer ihtiyaç; hekimlerin anlık olarak ulaşabilecekleri toplum sağlığı bilgisidir. Bu bilgi birçok hastanın tanısında belirleyici bir faktör olabilecektir. Hekimlerin çalıştıkları bölgede hastaların yükselişte olan semptomlarını görebilecekleri ve buna göre salgın hastalık, zehirlenme gibi durumları önceden tahmin edeceği bir sistem bulunmamaktadır. Sanalkons; doktorlara sunduğu algoritma üzerinden doktor verisi, “Sanal Klinik Hasta Yönlendirme” sisteminden hasta verisi ve “Google Trend” üzerinden arama motoru verisini kullanıcılara sunmaktadır.

Biz kimiz ?

Sanalkons'un araştırma, geliştirme ve test sürecinde görev alan bazı hekimler. Ekibimizin tamamına sanalclinic.info adresinden ulaşabilirsiniz.

Ekibimizin tamamı
 • doctor

  Dr. Yunus Emre Tuğlu

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

  doctor

  İnt. Dr. Yusuf Bayram Tuğlu

  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • doctor

  Dr. Veysel Duru

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  doctor

  İnt. Dr. Kübra Kablan

  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • doctor

  Dr. Mohammad Sadeq Alomar

  İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi

  doctor

  Uzm. Dr. LÜTFİ HOCAOĞLU

  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kategoriler

24 farklı kategoride veri girişi yaparak en doğru ayırıcı tanılardan faydalanmanızı sağlar.

Anjiyografi kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Karaciğer/ Vasküler kitle
 • Pankreas anormal
 • Pulmoner arter anormal
 • Pulmoner büyük proksimal damar akım kesilmeleri
ŞİMDİ DENE

 

 • Renal anormallik
 • Tek taraflı renal damar daralması
 • Renal / Tek taraflı venöz renin artış
 • Soliter dalak lezyonu

Klinik Görünüm kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • İlacın indüklediği kilo artışı, obezite
 • Görünüm / Asimetrik kulak kepçesi, mikroftalmi, mikrognati, makrozomi
 • Nötropenik hastada ateş
 • Geçici, edinsel laktoz intoleransı
ŞİMDİ DENE

 

 • Patolojik minimal travma kırıkları
 • IVP sonrası böbrek fonksiyonlarının durması
 • Çok şiddetli abdominal ağrı, nörolojik bulgular, Ajitasyon
 • X'e bağlı mental retardasyon

BT kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Göğüs / İntrakaviter kitle (Air crescent bulgusu)
 • Abdomen / Anormal
 • Abdomen / Terminal ileum lezyonu
 • Adrenal kitle
ŞİMDİ DENE

 

 • Abdomen / Asit bulguları
 • Toraks / Akciğerde çok sayıda nodül ve interlobüler septa düzensizliği
 • Abdomen / Bağırsak lümeninde çift halo konfigürasyonu
 • Beyin / Araknoid, epidermoid kist

Hastalık Seyri kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Ataklar şeklinde
 • Kısa süreli ataklar
 • Kronik hastalık
 • Diurnal
ŞİMDİ DENE

 

 • 1-3 haftada remisyona uğrayan, aylar sonra tekrar eden epizodlar
 • Fulminan
 • İntermittan
 • Subakut

EKG kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Geniş ve ters anterior T dalgaları
 • Biventriküller hipertrofi
 • Değişken ST-T segmenti / Q Dalgaları yok
 • Füzyon atımları
ŞİMDİ DENE

 

 • Nonspesifik interventriküler blok
 • Ters T dalgaları
 • İskemik ST segment depresyonu
 • EKG / Dar QRS taşikardi

Elektronik Tanı kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • EEG / 2-3 veya 4-6 Htz spike-dalga formu
 • EEG / Düşük zemin voltajı
 • EEG / Periyodik lateralizan epileptiform deşarj (PLED)
 • EEG / Trifazik dalgalar
ŞİMDİ DENE

 

 • Elektromiyografi / Aksiyon potansiyeli artışı
 • Elektromiyografi / İnflamatuar tip
 • Elektromiyografi / Düşük amplitüdlü polifazik dalgalar
 • Elektromiyografi / Myotonik kas aktivitesi

Etnik ve Irksal Faktörler kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Kızılderili popülasyonu
 • Ermeni popülasyonu
 • Asyalı popülasyonu
 • Siyah (Afrikalı, Amerikalı) popülasyon
ŞİMDİ DENE

 

 • Brezilya popülasyonu
 • Çin popülasyonu
 • İngiliz popülasyonu
 • Arap popülasyon

Soygeçmiş kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Aile geçmişi / Alerji
 • Aile geçmişi / Alzheimer / demans
 • Aile geçmişi / Amiloidoz
 • Aile geçmişi / Amyotrofik lateral skleroz
ŞİMDİ DENE

 

 • Aile geçmişi / Meme kanseri
 • Aile geçmişi / Kardiyak aritmiler
 • Aile geçmişi / Kolon kanseri
 • Aile geçmişi / Demans

Sintigrafi kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • SPECT Tarama/Nonfonksiyone adrenal kitle
 • İzotop / Kemik tarama / Omuz eklemlerinde inflamasyon
 • İzotop / Kardiyak / Tch99 pirofosfat taraması anormal
 • İzotop / DMAS böbrek taraması / Anormal
ŞİMDİ DENE

 

 • İzotop/Tch-99m albumin ekstravazasyonu / Sağ kolon
 • İzotop / Technesium tarama / Abdomen/ Anormal
 • İzotop / Üç Fazlı Kemik Tarama / Anormal
 • HIDA Tarama / Duktus sistikus obstrüksiyonu

Biyokimya, Hematoloji, Hormon kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Eozinofili
 • Arteryel Kan Gazlarında düşük CO2, düşük O2, yüksek pH paterni
 • Hipokloremik asidoz
 • Kanda anti-Desmocolin-1 testi pozitifliği
ŞİMDİ DENE

 

 • Anti-nükleer dot proteinler (Anti PML, Anti sp100)
 • Apo A / Apo B lipoprotein oranında azalma
 • Yaymada miyeloblastlar içinde Auer çubukları
 • Kronik lenfopeni

Mikrobiyoloji ve Seroloji kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Campylobacter jejuni izolasyonu
 • Candida türlerinin izolasyonu
 • Chlamydia trachomatis izolasyonu
 • Coccidioides immitis izolasyonu
ŞİMDİ DENE

 

 • Bakteri üreten Kollajenaz
 • Kompleman antikorları tespiti
 • BOS Meningokok antijeni varlığı
 • Karanlık alan mikroskopik çalışması / anormal idrar

Mesleksel Faktörler kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Mezbaha çalışanı
 • Havacılık / Savunma sanayi
 • Hayvan işleyicisi / sığır / çiftlikler
 • Kasap / et kesici
ŞİMDİ DENE

 

 • Marangoz
 • Peynir işleme tozu maruziyeti
 • Kömür madencisi
 • Çiftçi / Tarım

Diğer Testler kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Amniosentez / Anomali
 • Artroskopi / Omuz anormalliği
 • Bronkopulmoner Alveolar Lavaj / Asbest lifleri, makrofajlar
 • Fetal Monitör / Fetal kalp sesleri uzak, yumuşak
ŞİMDİ DENE

 

 • Flow Sitometri / Birlikte gözlenen Kappa ve Lambda
 • Lomber ponksiyon / BOS bulanıklığı / LP testi
 • Lomber ponksiyon / Artmış BOS basıncı / LP testi
 • SFT / Azalmış ekspiratuar rezerv volüm

Özgeçmiş kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Abdominal cerrahi
 • Alkolizm
 • Anemi
 • Dikkat eksikliği / hiperaktif çocukluk
ŞİMDİ DENE

 

 • Kan transfüzyonu
 • Kanser kemoterapisi / uzaktan kontrol
 • Göğüs travması
 • Kolesistektomi

Patoloji kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Kemik İliği / Sistin kristalleri
 • Kemik İliği / Diagnostik yayma, tüylü hücreler
 • Kemik İliği / Eritroid hiperplazi
 • Kemik İliği / Dev metamiyelositler
ŞİMDİ DENE

 

 • Kemik İliği / Sudan Black intraselüler pozitif
 • BX Cilt / Makrositik vakuoller Köpük Hücreleri
 • BX / İntestinal biyopsi / Kronik inflamasyon
 • BX / İntestinal biyopsi / İleum / Anormal

Semptom ve Bulgular kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Abdomende azalmış solunum hareketi
 • Yaşlılarda abdominal şişkinlik
 • Muayenede abdominal sıvı dalgalanması
 • Öksürmeyle kötüleşen abdominal ağrı
ŞİMDİ DENE

 

 • Sırta yayılan epigastrik abdominal ağrı
 • Tek taraflı kornea refleksi yokluğu
 • Akromioklavikuler eklem şişliği
 • Vurgulu S1 kalp sesi

Ultrason kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Karın / Küçük karaciğer
 • İnfantta asit / Abdominal
 • Mesane / Anomali
 • Bağırsak distansiyonu, sıvı dolu luplar / Abdominal
ŞİMDİ DENE

 

 • Karaciğerde kistler
 • İnflame safra kesesi / Abdominal
 • İnspirasyonda Vena cava inferiorun kollaps olmaması
 • Sonografik Murphy belirtisi

Direk Grafi kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Floroskopi / Pulsatil akciğer kitlesi / Göğüs
 • Floroskopi / Pulsatil mediastinal kitle / Göğüs
 • Floroskopi / Ventriküler nabızda güç azalması
 • Röntgen / Multipl pulmoner nodüller
ŞİMDİ DENE

 

 • Röntgen / Hava-Sıvı seviyeleri / Sağ alt lob / Göğüs
 • Röntgen / Hava-Sıvı seviyeleri / Sağ üst kadran / Abdomen
 • Röntgen / Azalmış aortik pulsasyonlar / floroskopi
 • Röntgen / Atelektazi, fokal / Göğüs

Kontrastlı Direk Grafi kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Baryum Enema / Haustral patern kaybı
 • Baryum Enema / Rektosigmoid polip
 • Baryum Enema / Sağ kolon dolum defekti
 • IVP / Mesane dolum defekti
ŞİMDİ DENE

 

 • IVP / Tek taraflı büyük böbrek / Üriner sistem
 • İnce bağırsak grafisi / İntussusepsiyon
 • Baryum Enema / Kolon striktürü
 • Baryum Enema / Sol kolon dolum defekti

MR kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Abdomen / Bilateral adrenal kitle
 • Beyin / Bazal ganglionlarda hiperintensite
 • Beyin / Bilateral temporal lob lezyonları
 • Beyin / Nükleus kaudatus atrofisi
ŞİMDİ DENE

 

 • Beyin / Derin beyaz cevherde multipl lezyonlar
 • Beyin / Meningeal büyüme, menenjit
 • Beyin / Ventriküler genişleme
 • Orbita / Orbitalarda anormallik

PET kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Fluorodopamine PET tarama / Anormal
 • PET Tarama FDNNP / Kalp Anormal
 • PET Tarama / Baş / Nükleus kaudatus glukoz uptake olmaması
 • PET Tarama / Baş / Normal
ŞİMDİ DENE

 

 • PET Tarama / Torasik aorta / Aktif
 • PET Tarama / Beyin lokus seruleus inaktif
 • PET Tarama / Göğüs / Anormal
 • PET Tarama / Baş / Anormal

Endoskopik İşlemler kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Bronkoskopi / Yabancı cisim
 • Kolonoskopi / Longitudinal fissürleşme
 • Kolonoskopi / Multipl polip
 • Sistoskopi / Mesane trabekülasyonu, hipertrofi
ŞİMDİ DENE

 

 • Özofagoskopi / Özofagus ülserasyonları
 • Gastroskopi / Mide lezyonu
 • Proktoskopi / Rektum mukozasında turuncu, kahverengi depozitler
 • Gastroskopi / ödem / yamalı ülserler

Ekokardiyografi kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Apikal bölgede şişme, Bazal hiperkinetik Duvar
 • Ventriküler pulsasyonunda azalma
 • Sağ atriyal duvarda diastolik inversiyon
 • Sol ventrikül / adinamik alan
ŞİMDİ DENE

 

 • Sol ventrikül diastol sonu çapında artış
 • Sağ atrium volümünde, çapında artış
 • Sağ ventrikül boşluk boyutunun geniş olması
 • Valvuler vejetasyonlar

Kalp Kataterizasyonu kategorisinde yer alan bazı örnek veriler

 • Sol ventrikül end diastolik basıncında artış
 • Sağ atrium ortalama basıncı yüksek
 • Vena kava oksijen eğrisisinde yükselme
 • Artmış pulmoner arteryel basınç, normal wedge basıncı
ŞİMDİ DENE

 

 • Pulmoner arter basınç artışı
 • Sağ atriyal end diastolik basınç yüksekliği
 • Sağ sol şant
 • Sağ ventrikül diyastolik volüm artışı

250000

Satır algoritmik kod

8500

Ayırıcı Tanı

17000

Hastalık verisi

500000

Hedeflenen Kullanıcı

Fiyatlarımız

Sürekli kendini geliştiren dinamik bir yazılım satın almaktasınız. Getirmiş olduğumuz inovasyonlarla ürünümüzü yalnızca bir karar destek sistemi olmaktan çıkarıyor, ayırıcı tanı sürecinde lokasyon entegre dinamik bir yardımcı sunuyoruz.

Yıllık Abonelik

69$
 • 365 günlük kullanım sağlar.
 • Kullanım süresi taahhüdü gerekmez.
 • Kullanımın devam etmesi için yıllık yenileme gerektirir.

Kurumsal Abonelik

 • 100 adetten fazla abonelik alımlarında geçerlidir.

Bize Ulaşın

Geri bildirimlerde bulunmanızı bekliyoruz;

Uygulamamızın gelişimine katkı verebilir,

Sorular sorabilir,

Çoklu satın almalarınız için iletişime geçebilirsiniz.

Kullanım Koşulları

Sanalkons ile cebinizden, tabletinizden ya da bilgisayarınızdan, konsültasyon alabilirsiniz.

Bu Sayfada Neler Göreceksiniz

Bu sayfada yer alan Sanalkons Kullanım Koşulları (kısaca “Koşullar”) Sanalkons’un (“Hizmet”) internet sitesi (sanalkons.com) üzerinden kullanımına ilişkin temel bilgileri ve karşılıklı olarak uyulması konusunda sizinle anlaştığımız bazı kuralları içermektedir.

Sayfada aşağı indikçe göreceğiniz başlıklar şöyle olacak:

Bu Koşulları dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Sanalkons’u kullanabilmeniz için Koşulları kabul etmeniz gerekir. Yazılanların herhangi bir kısmını kabul etmiyorsanız Sanalkons’u kullanmamanız gerekmektedir. Sanalkons’a üye olarak bu koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Burada anlatılanlara ek olarak, Hizmet’in kullanımı amacıyla paylaştığınız ve kullanımınız sırasında oluşan kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bir aydınlatma metnimiz (Sanalkons Gizlilik Politikası) de bulunuyor. Kişisel verilerinizin işlenmesiyle alakalı detayları burada bulabilirsiniz.

UYGULAMA SAHİPLİĞİ

String Medical Innovation (“Sanalkons” ya da “biz”) tarafından sunulmaktadır.

KULLANIM ŞARTLARI

Kullanıcı, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Kullanıcı Sınırlaması: Sanalkons’u kullanabilmek için; Tıp fakültesi öğrencisi olmak veya doktor olmak gerekmektedir. Sistemimiz; kullanıcının adı-soyadı ve istenilen diğer bilgilerden doğrulama yaparak kullanıcının bu gruba dahil olup olmadığını test etmektedir. Kullanıcı bu grupta değilse üyeliğinin iptali gerçekleşir. Ödeme ekranında “Sanalkons’u kullanabilmek için; Tıp fakültesi öğrencisi olmak veya doktor olmak gerekmektedir.” uyarısı yapıldığı için para iadesi yapılmaz.

Üyelik: Sanalkons kullanımı için üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Üyelik çeşitlerini ve fiyatlarını sanalkons.com sitesindeki Satın Al sayfasında bulabilirsiniz. Aynı şekilde Üyelik İptal Koşullarını da Satın Al sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

Hesabınız: Sanalkons üzerinde bir hesap açmanız halinde, kullanıcı adı, şifre ve ödeme bilgilerinizi gizli tutmanız ve herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşmamanız gerekmektedir. Sizden başka birinin bu bilgilere sahip olduğunu düşünmeniz ya da bundan şüphelenmeniz durumunda, bizi derhal bilgilendiriniz. Üyelik paketinize göre hesabınız içerisinde kullanıcı adeti değişkenlik göstermektedir; Sanalkons’un size izin verdiğinden çok kullanıcı açmaya çalışmanız halinde Üyeliğiniz Sanalkons tarafından sona erdirilebilir.

Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla Sanalkons tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Siz, bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul ederek siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş kullanım şartlarını kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Bağlantılar: Sanalkons’dan üçüncü taraf internet sitelerine yönlendiren bağlantılar, sadece sizlere kolaylık sağlamak amacıyla veya diğer kullanıcılarla iletişim kurulurken sunulmaktadır. Bu bağlantıları kullanırsanız Hizmet ’ten ayrılırsınız. Sanalkons, bu internet sitelerini kontrol etmemekte olup bu internet sitelerinden, bu internet sitelerinin içeriklerinden ve erişilebilirliklerinden sorumlu değildir. Sanalkons, herhangi bir şekilde bu internet sitelerini veya bu internet sitelerinde bulunan materyalleri desteklememekte ve temsil etmemektedir. Üçüncü taraf internet sitelerine erişim sağlanması tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Bu kapsamda Hizmet’i değiştiremez ve uyarlayamazsınız veya başka bir internet sitesini, Hizmet veya Sanalkons ile ilişkili olduğuna dair yanlış izlenim verecek şekilde, değiştiremezsiniz.

Sanalkons tarafından Hizmet üzerinde üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlanmakta, üçüncü kişilere ait sitelerdeki içerik kullanılmaktadır. Üçüncü kişilere ait sitelerdeki bilgiler, ürünler ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte ve denetlememektedir. Ayrıca, bu durum üçüncü kişilerin web sitelerinin içeriğinin doğruluğu ve güvenirliğinin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle üçüncü kişilerin web sitelerinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Yine üçüncü kişilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliğinin tarafımızdan onaylandığı anlamı da asla çıkarılmamalıdır.

Üyelik ve Kullanımlar: Sanalkons, kişisel bilgilerinizi sadece belirli hizmetleri yerine getirmek, sitede kullanıcıların isteklerine göre içerik ile reklam sağlamak ve yeni hizmetlerden haberdar etmek için saklar. sanalkons.com kullanıcıları web sitesindeki dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptirler. Bu bilgiler sadece kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.

Hizmet Kullanıcıları’nın Üyelik ve/veya Hizmet kullanımı esnasında doğru ve güncel olmayan bilgi vermesi halinde ya da bilgilerin doğru ve güncelliğinden şüphe edildiğinde, Sanalkons’un hizmetleri durdurma ya da sonlandırma hakkı saklıdır.

Üyeliğiniz aracılığıyla gerçekleşen her tür hareketin sorumluluğu size aittir ve üyeliğinizi, kullanıcı adınızı veya diğer üyelik haklarınızı satmayacağınızı, aktarmayacağınızı, devretmeyeceğinizi, kullanılmasına izin vermeyeceğinizi, ticaret mevkiine koymayacağınızı kabul edersiniz. İşverenleri veya müşterileri adına hesap oluşturmak için açık yetkiye sahip olan kişi veya işletmeler hariç olmak üzere, Hizmet kendinizden başka herhangi biri adına hesap oluşturmanızı yasaklar ve siz de oluşturmayacağınızı kabul edersiniz. Ayrıca, Hizmet’e üye olurken ve diğer zamanlarda verdiğiniz veya vereceğiniz tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerinizi doğru ve gerçek kalmaları için gerektiğinde güncelleyeceğinizi kabul edersiniz.

Diğer Hizmet Kullanıcıları’nın giriş bilgilerini istemeyeceğinizi, toplamayacağınızı ve kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

Hizmet kullanıcılarının, sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Kullanıcılara verilen içeriğin kalitesini artırmak, bazı hizmetlere doğrudan ulaşılabilmesini sağlamak için kullanıcının onay vermesi halinde coğrafi konum bilgisi ilişkin veri kaydedilebilir ve kullanılabilir.

Sanalkons, Hizmet kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde Hizmet’i vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Aynı şekilde, Hizmet kapsamındaki mobil aplikasyon ve internet sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda Kullanıcılarımız’a herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güvence ve teminat verilmemektedir. İşbu Kullanım Şartlarındaki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. Mobil aplikasyon ve sanalkons üzerinden yayınlanan bilgilere güvenerek yapacağınız herhangi bir işlemin sorumluluğu tamamen Siz Kullanıcı’ya aittir.

Bu Kullanım Şartlarındaki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. Hizmet üzerinde yayınlanan bilgilere güvenerek yapacağınız herhangi bir işlemin sorumluluğu tamamen Siz Kullanıcı’ya aittir.

Sanalkons, Hizmet üzerinden, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkâr, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi, malzemeyi ve içeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran Kullanıcılar’ın üyeliklerini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

Kullanıcı olarak Siz, Hizmet’in herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüsünüz. Sanalkons, bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir.

Bu Hizmet ile sağladığı erişimden, mobil aplikasyon ve/veya internet sitesinde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet her türlü zarardan her nam altında olursa olsun sanalkons yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, grup şirketleri, iştirakleri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

Otomatik cihaz, kod, bot, örümcek, böcek veya kazıyıcı kullanmak dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Hizmet içerisinde yetkisiz yöntemlerle hesap oluşturamazsınız.

Başka bir kullanıcının Hizmeti’i kullanmasını, veya Hizmet’ ten yararlanmasını kısıtlamaya çalışmamalısınız ve Koşullar’ın ihlal edilmesini teşvik etmemelisiniz ve buna olanak vermemelisiniz.

Hizmet’in işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle Hizmet’e çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dâhildir. Sanalkons, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Hizmet kullanıcıları Hizmet’e bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir.

Sanalkons, Hizmet Kullanıcıları’nın şahsi bilgilerinin Koşullar ve Üyelik çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

E-posta iletişimlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamaz ve gönderilecek e-postaların güvenliğinden Hizmet Kullanıcılar’ı sorumludur.

Hizmet Kullanıcıları suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine ve sair haklarına zarar verebilecek, içerikleri Hizmet kapsamındaki iletmeyecek, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri herhangi bir şekilde rahatsız edecek mesaj veya içerik yüklemeyecek/yayınlamayacaklardır. Bu içeriklerin Hizmet üzerinden yayımlanması, hukuka aykırı veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların hizmet sağlayıcı Sanalkons tarafından yüklenildiği anlamına gelemez.

Hizmet Kullanıcılar’ı ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, Hizmet içerisinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalayamaz.

Herhangi birinin Hizmet’e erişmesini istediğimiz zaman herhangi bir nedenle reddetme hakkımız saklıdır.

Sanalkons’u kullanmanız için gerekli cihaz ve internet erişimi ve bundan kaynaklanabilecek ücret ve sorumluluklar tarafınıza aittir. İnternet servis sağlayıcınızdan kaynaklanan sebeplerle erişememeniz veya Sanalkons veya Hizmet’ten tam kapsamıyla yararlanamamanız durumunda Sanalkons’un herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Bu sayfada yer alan Koşullar, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla Sanalkons tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Kullanıcılar Hizmet’i herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul ederek, siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş kullanım şartlarını kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

ÜCRETSİZ DENEME, ÜCRETLENDİRME, YENİLEME VE İPTAL

Deneme: Üyeliğinizi ücretsiz deneme ile başlatabilirsiniz. Üyeliğinizin ücretsiz deneme süresi, kaydolurken belirtilecek olup, ücretsiz deneme süresi yeni üyelerin ve belirli eski üyelerin hizmeti denemesi amacıyla tasarlanmıştır.

Ücretsiz deneme kriterleri tamamen Sanalkons’un takdirine bağlı olarak belirlenir ve ücretsiz deneme hakkı veya süresi, suistimali önlemek adına ve/veya Üyelik Türü’ne göre tarafımızca kısıtlanabilir ve/veya tamamen kaldırılabilir. Kriterlere uymadığınızın saptanması hâlinde ücretsiz denemenizi iptal etme ve hesabınızı dondurma hakkımız saklıdır.Üyeliğinizi ücretsiz deneme süresinin bitiminden önce iptal etmemeniz hâlinde, ücretsiz deneme süresinin bitiminde, bir sonraki faturalama dönemine ait üyelik ücreti, seçtiğiniz Ödeme Yöntemi üzerinden tahsil edilir.

Ücretlendirme : Üyelik Ücreti, faturalandırma ve ödeme koşulları üyelik türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgiyi sanalkons.com sayfasında Sanalkons Satın Al sekmesinde bulabilirsiniz.

Sanalkons’u kullanabilmeniz için, tercih ettiğiniz üyelik türüne bağlı olarak belirlenen ücreti ödemeniz gerekir. Bu ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemeniz durumunda Sanalkons kullanımınız askıya alınabilir veya sonlandırılabilir.

Koşullar’ı ihlal ettiğinizi tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirlediğimiz İçerikler’i veya İçerikler’in bulunduğu hesapları kaldırabiliriz, düzenleyebiliriz, engelleyebiliriz ve/veya izleyebiliriz, ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur.

Yenileme ve İptal: Sanalkons üyeliğinizin yenilenmesine ve iptaline ilişkin şartlar, satın aldığınız üyelik çeşidine göre değişiklik gösterebilir ve bu hususta Üyelik Sözleşmesi’ndeki hüküm ve şartlar geçerli olacaktır. Üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz ve fatura döneminizin sonuna kadar Hizmet’e erişmeye devam edeceksiniz. Üyeliğinizi iptal ederseniz, hesabınız mevcut fatura döneminizin sonunda otomatik olarak kapanacaktır.

Sanalkons, niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi bir hizmet olduğundan cayma hakkınız bulunmamaktadır ve iptal talepleriniz de ancak ilgili üyelik dönemi sonunda hüküm ifade edebilecektir.

Kullanıcılar olarak Siz her aşamada üyeliğinizi sona erdirme hakkına sahipsiniz. Gerek Kullanıcı tarafından gerekse de Sanalkons tarafından hesabın kapatılması durumunda, Koşullar’da size verilen tüm lisansların ve diğer hakların geçerliliği derhal sona erer.

Yenileme ve iptale ilişkin detaylı bilgiye Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi’nden ulaşabilirsiniz.

Üyelik Türü Değişimi: Hizmet kullanımız esnasında Üyelik paketlerinizi değiştirebilirsiniz. Bu durumda yapacağınız talep üzerine sona eren Üyelik Türün’den kalan bakiye kullanımız gün sayısı ile birlikte belirlenerek tarafınıza iade edilecek ve Yeni Üyelik Türü için talep anında başlamak üzere yeni ücretlendirme tarafınıza uygulanacaktır.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Hizmet Kullanıcılar’ı ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.

Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır.

Sanalkons, Hizmet içerisinde kullanılan açık kaynak kodları hariç olmak üzere; Sanalkons uygulaması, Sanalkons markaları, ticari adları, logoları, alan adları ve Sanalkons markasının diğer tüm unsurlarına ve İçerikler’e ilişkin tüm fikri hakların maliki ya da kullanım hakkı sahibidir. Bahsi geçen haklar, dünyanın her yerinde telif yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır.

Bu Koşullar’ı kabul etmeniz kaydıyla size, Sanalkons’u yalnızca kişisel, ticari olmayan ve bu Koşullar’a uygun amaçlarla kullanımınız için münhasır olmayan, devredilemez, iptal edilebilir, kullanım süresiyle sınırlı bir lisans veririz. Dolayısıyla, belirtilen lisans kapsamını aşar nitelikte davranmamanız gerektiğini, aksi takdirde hukuki sorumluluğunuzun doğabileceğini bildiririz.

Sanalkons İçerikleri:Sanalkons ve Hizmet içerisinde yer alan ve Sanalkons ya da kullanıcı tarafından oluşturulanlar (“Kullanıcı İçeriği”) dahil (örneğin kullanıcı tarafından oluşturulan izleme listeleri ve bunların isimleri) her türlü içerik (“İçerikler”) kullanıcının şahsi kullanımı içindir. İçeriklerin herhangi bir şekilde ticari olarak kullanılması yasaktır. Aksi halde Sanalkons’un her türlü tazminat hakkı saklıdır.

İçerikleri bu Koşullar’a uygun olmayan şekilde kullanımınızdan kaynaklanabilecek her türlü fikri ve sınai hak ihlallerinden bizzat sorumlu olacağınızı, Sanalkons’un bu sebeple, hak sahiplerine veya meslek birliklerine ödemek zorunda kalacağı bedeller dahil olmak üzere her türlü zarar ve ziyanını size rücu edebileceğini bildiririz.

Üyeliğiniz kapsamında dönemsel olarak İçerikler içerisinde veya Hizmet kapsamında verilecek promosyonların daimi bir hak sahipliği teşkil etmeyeceğini kabul etmektesiniz.

Kullanıcı İçeriği ve Bize Verdiğiniz Haklar: Sanalkons’un İçerikleri, herhangi bir ücret ödemeksizin sınırsız bir şekilde kullanabileceği ve üçüncü tarafların da aynı koşullarda kullanıma müsaade edebileceğini kabul etmektesiniz. Bu durumda, bize, söz konusu Kullanıcı İçeriği’nin kullanımı, kopyalanması, yeniden üretilmesi, dağıtımı, adaptasyonu, yeniden biçimlendirilmesi, modifiye edilmesi, yayımlanması, tercüme edilmesi ve bu içeriğe ilişkin alt kullanım hakkı verilmesi için, her yerde ve her surette geçerli, geri alınamaz, evrensel, münhasır olmayan, bedelsiz ve sürekli bir kullanım hakkı tanımaktasınız.

Hizmet içerisindeki Kullanıcı İçeriği, Sanalkons tarafından kontrol edilmekte ve denetlenmektedir. Şöyle ki, teknik ve pratik açıdan uygulanabilir olduğu sürece ve tamamen bizim kararımıza bağlı olarak Kullanım Koşulları ile bağdaşmadığını düşündüğümüz herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni sonradan kontrol edebilir, denetleyebilir, reddedebilir, değiştirebilir ya da silebiliriz. Sanalkons, gönderildiği, alındığı ya da sizlerce ne surette olursa olsun kullanıldığı şekliyle Kullanıcı İçeriği’ne kısmen ya da tamamen erişimi ya da Kullanıcı İçeriğinin kaydını taahhüt etmemektedir.

İşbu Kullanım Koşullarına, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Eğer Koşullar’ın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelirse söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir. Ancak bu durum geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemez.

Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, String Medical Innnovation Şirketi (“Sanalkons”) tarafından kişisel verilerinizin de içinde bulunduğu çeşitli bilgilerin toplanması, kullanımı ve aktarımı ile ilgili haklarınızı ve yükümlülüklerimizi kapsayan kişisel verilerin korunmasına yönelik izlediğimiz prosedürleri açıklar. İşbu Gizlilik Politikası 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVVK”) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin veri sorumlusu Sanalkons’dur.

Sanalkons’a bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Sanalkons tarafından herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Sanalkons tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla;

Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVKK’da sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Kişisel Verilerin Toplanması

Sizden hizmetlerimizi sunabilmek adına bazı kişisel verilerinizi elde etmekte, saklamakta ve aktarmaktayız.

Sizin tarafınızdan sağlanmış olan bilgiler, işlem şekline göre aşağıdaki gibidir:

Kredi Kartı ve/veya Banka Kartı ile üyelik halinde: İsim, soy isim, e-mail adresi ve kart bilgileri ve tarafımıza bildirmeyi tercih etmeniz halinde cep telefonu numaranız.

Mobil Ödeme ile üyelik halinde: Cep telefonu numarası ve operatör bilgisi.

Promosyon Kodu ile üyelik halinde: İsim, soy isim, e-mail bilgisi ve tarafımıza bildirmeyi tercih etmeniz halinde cep telefonu numaranız.

Uygulama İçi Satın Alma (In-App Purchase) yolu ile üyelik halinde: İsim, soy isim, e-mail bilgisi ve tarafımıza bildirmeyi tercih etmeniz halinde cep telefonu numaranız.

Otomatik olarak topladığımız bilgiler:

Hizmetimize erişmek için kullandığınız bilgisayar, ağ, ağ cihazları ya da kullanabileceğiniz Sanalkons uyumlu diğer cihazlara (oyun konsolları, akıllı televizyonlar, mobil cihazlar, alıcı kutuları ve diğer yayın izleme cihazları) dair bilgi toplamaktayız.

Kişisel Verilerin Kullanımı

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, açık rızanızın bulunduğu ve kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, Sanalkons’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla, bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması amacıyla ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Sanalkons’un meşru menfaatleri gereği işlenmektedir.

Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup; özellikle,

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar yürürlükteki mevzuatlar tarafından düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda üçüncü kişilere aktarmaktayız:

Hukuki Süreçlerin yürütülmesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı ile, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi adına ilgili iş ortakları ile, pazarlama, reklam, iletişim, güvenlik, altyapı ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin sunulması; hizmetimizin özelleştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve optimize edilmesi; banka hesabı veya bakiye bilgisi sağlanması; kredi kartı işlemlerinin veya diğer ödeme yöntemlerinin sağlanması, müşteri hizmetlerinin sunulması adına üçüncü kişiler/şirketler ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz sunucuların ve veri merkezinin yurtdışında bulunması sebebi yurtdışına aktarılmaktadır.

Sahip Olduğunuz Haklar

Yürürlükte olan ilgili mevzuatlar kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

Kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz ayrıca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve talepleriniz,

Sanalkons tarafından “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir.

Sanalkons, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Gizlilik Politikası, gerekli görüldüğü hallerde Sanalkons tarafından revize edilebilir.

Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Gizlilik Politikası’nın en güncel haline sanalkons.com linkinden ulaşabilirsiniz.

Güvenlik Kapsamında Alınan İdari ve Teknik Tedbirler

Sanalkons, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Sanalkons, kişisel verilere yetkisiz erişilmesini, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır.

Sanalkons, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

Fiziki ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar,

Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

Sanalkons’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Sanalkons sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sanalkons bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Bu Gizlilik Politikasında Yapılan Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası, değişen yasalar, düzenlemeler veya işletimsel gereklilikler nedeniyle tarafımızca güncellenebilecektir. Bu tür değişikliklerle ilgili olarak, (ne zaman yürürlüğe girecekleri de dahil olmak üzere) yasalar uyarınca bildirimde bulunacağız. Bu tür güncellemeler yürürlüğe girdikten sonra Sanalkons hizmetini kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri onayladığınız ve (geçerli olduğu sürece) kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) String Medical Innovation (bundan sonra “Sanalkons” olarak anılacaktır) ile sanalkons.com adresinden ve/veya herhangi bir elektronik ortamdan ve/veya mobil cihaz, telefon, akıllı televizyon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden aylık veya yıllık abonelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda Sanalkons’un sunduğu reklamsız veya reklamlı içerik hizmetlerinden (“ İçerik Hizmetleri” ) yararlanmak için işbu Sözleşme’yi akdeden tüketici (“Tüketici”) arasındadır.

İşbu Sözleşme elektronik ortamda satılan hizmetin aşağıda detayları belirtilen koşullar dahilinde Tüketici tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşme’de Sanalkons’a ilişkin ticari bilgiler şöyledir:

Vergi Dairesi: Kazım Karabekir Vergi Dairesi

Vergi Numarası : 8600481783

Şirket Adresi : Üniversite Mah. Çat Yolu Cad. Teknokent B Blok Kapı No:74 Daire No: 118 Yakutiye

Mail adresi : info@sanalclinic.com

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE İLGİLİ MEVZUAT

İşbu Sözleşme’nin konusu, Tüketici’nin ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedeli Sanalkons’a ödediği süre boyunca Tüketici’nin internet üzerinden bağlantı sağlayacağı Sanalkons sisteminde yer alan içerik hizmetlerinden (“İçerik Hizmetleri”) yararlanması ve bu kapsamda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması hakkındadır.

Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

3.Sanalkons’a İlişkin Hizmet Bilgileri

Sanalkons bir hizmet sağlayıcısı olarak; algoritmik bir çevrimiçi karar destek sistemi ve lokasyon entegre veri bilgisi sunar.

4. ÖDEME METODLARINA İLİŞKİN ABONELİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

a) Sanalkons Sistemine Banka/Kredi Kartı Bilgisi Tanıtılması Suretiyle Gerçekleşen Aboneliklerde Ödeme Metodu

Tüketici, sanalkons.com adresi üzerinden üyelik başvurusu yaptığı esnada aylık veya yıllık abonelik paketini seçtikten sonra sisteme banka/kredi kartı bilgisi tanıtmaktadır.

Tüketicinin Aylık yenilenen abonelik paketini seçmesi halinde: abonelik, Tüketici tarafından fatura yenileme tarihinden önce feshedilmediği takdirde, satın alındığı tarihe denk gelen günde yenilenecektir. Yenilenen döneme ilişkin hizmet bedeli Tüketici’nin Sanalkons’a bildirdiği banka/kredi kartı üzerinden düzenli olarak; ilk kesilen fatura tarihine denk gelen ay dönümünde tahsil edilecektir. Ne var ki; aboneliğin yenilenmesinin istenmemesi halinde yenileme tarihinden önce abonelik iptal talebinin madde 8’de belirtilen usullerde Sanalkons’a iletilmesi gerekmektedir.

Tüketici Sözleşme’nin imzasından sonra Sanalkons’un iş birliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, Tüketici’nin aboneliği, öncesinden seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir.

Yıllık abonelik seçilmesi halinde: Yıllık aboneliklerde belirlenen abonelik süresi sona erdiğinde; abonelik otomatik olarak sona erecektir. Ancak Tüketici’nin, Taraflar arasındaki sözleşmenin uzatılmasına ilişkin talepte bulunması veya onay vermesi halinde aboneliği yenilenecektir.

Tüketici, Sözleşme’nin imzasından sonra Sanalkons’un işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren Tüketici’nin aboneliği, öncesinden seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir.

Belirtilmelidir ki; Tüketici’nin Sanalkons sistemine abonelik esnasında tanıttığı kredi kartının geçerli olup olmadığının teyidi amacıyla 1 TL (veya sisteme tanıtılan kredi kartının faaliyet merkezi Türkiye’de olmayan bir banka veya ödeme kuruluşuna tabi olması durumunda 1 TL’ye denk gelen yabancı para birimi) tutarında ücret tahsil edilecek olup, söz konusu bedel bir hafta içerisinde Tüketici’nin kredi kartına iade edilecektir.

Ödeme bilgisi ve kampanya kodu girilen kurgunun söz konusu olduğu ve kampanya bitiminde kendiliğinden aylık yenilenen aboneliğin geçerli olacağı hallerde: Kampanya süreleri tek taraflı olarak Sanalkons tarafından belirlenecek olup, bu süre sona ermeden önce Tüketici tarafından feshedilmediği takdirde abonelik, kampanyanın sona erdiği tarih itibariyle aylık yenilenen abonelik paketi üzerinden devam edecektir. Abonelik, kampanya süresi sona ermesinden önce ya da Tüketici tarafından abonelik başlatıldığı takdirde ve yenileme tarihinden önce fesih edilmediği takdirde, mevcut aboneliğin başladığı tarih itibariyle aylık olarak yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Tüketici’nin bildirdiği ödeme yöntemleri üzerinden ilk fatura tarihine denk gelen ay dönümünde düzenli olarak tahsil edilecektir. Ne var ki; Tüketici’nin yenilemeyi istememesi halinde, yenileme tarihinden önce abonelik iptal talebinin madde 8’de belirtilen usullerde Sanalkons’a iletilmesi gerekmektedir.

5. HİZMET KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Tüketici, Sanalkons’un ifa ettiği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu İçerik Hizmetleri’ni hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüketici, Sanalkons’un sağlamış olduğu İçerik Hizmetleri’nin kullanılması için içerikleri izleyeceği teknik donanım, yazılım programları, sistemsel altyapı vb. sağlanmasından münhasıran kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sanalkons’un Tüketici’ye ait gerekli altyapı, donanım veya cihazları sağlamaması sonucu İçerik Hizmetleri’nin ifa edilmemesinden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Mücbir sebep sayılan ve Sanalkons’un olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, Sanalkons yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Sanalkons için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Sanalkons’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

6. HİZMET BEDELLERİ

Hizmet bedelleri, Tüketici’nin madde 4’te belirtilen ödeme metodlarına göre değişkenlik göstermektedir. Şöyle ki;

a) Sanalkons Sistemine Banka/Kredi Kartı Bilgisi Tanıtılması Suretiyle Gerçekleşen Aboneliklerde Hizmet Bedeli

Hizmet bedeli, Tüketici’nin banka veya kredi kartından tahsil edilecek olup aşağıda belirtilen şekillerde Tüketici’den ödeme alınacaktır.

Abonelik bedeli, satın al seçeneği ile ödeme öncesinde kullanıcının ekranında belirtilen tutardır.

Sanalkons, her zaman hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Hizmet bedellerinde değişiklikler bir sonraki fatura dönemine etki edecektir. Tüketici, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi, hizmet bedelinin Tüketici’den tahsil edileceği tarihe kadar feshetme hakkını haizdir. Bu tarihe kadar sözleşmeyi feshetmeyen Tüketici yenilenen döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılacaktır.

7. HİZMETİN TESLİMİ ve AKTİVASYONA İLİŞKİN BİLGİLER

Tüketici tarafından satın alınan hizmet, elektronik ortamda teslim edilmektedir.

Tüketici hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren en geç 5 dakika içerisinde faydalanmaya başlayabilirler.

a) Sanalkons Sistemine Banka/Kredi Kartı Bilgisi Tanıtılması Suretiyle Gerçekleşen Aboneliklerde Hizmet Teslimi

Tüketici hizmeti Sanalkons sistemine e-mail ve şifresi ile girerek İçerik Hizmetleri’ne ulaşabilir.

Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme Sanalkons tarafından tahsil edilemez ise, Sanalkons ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve 13/06/2019 tarihli 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğrayan 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

8. ABONELİK İPTALİ VE CAYMA HAKKI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
A) ABONELİK İPTALİ

Tüketici’nin abonelik iptali, Tüketici’nin seçtiği ödeme metodu doğrultusunda oluşturduğu abonelik kapsamında farklılık arz etmektedir. Bu bağlamda;

a) Banka/Kredi Kartı Üzerinden Oluşturulan Abonelikler

Aylık yenilenen abonelik seçilmesi halinde; abonelik iptalini yenileme dönemi öncesindeki bir ay içerisinde yazılı olarak veya çağrı merkezimiz üzerinden Sanalkons’a iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. İptal talebinin alınması üzerine, bir sonraki ay içerisinde yenileme tarihine denk gelen günde abonelik otomatik olarak durdurulacaktır.

Tüketici; hizmet bedelini ödediği ve İçerik Hizmetleri’nden yararlanmaya başladığı aya ilişkin olarak Sanalkons’dan hizmet bedeli iadesi talebinde bulunamayacaktır.

Yıllık aboneliklerde belirlenen abonelik süresi sona erdiğinde; abonelik otomatik olarak sona erecektir. Ancak Tüketici’nin, Taraflar arasındaki sözleşmenin uzatılmasına ilişkin talepte bulunması veya onay vermesi halinde aboneliği yenilenecektir.

B) CAYMA HAKKI

Mesafeli Satış Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ğ fıkrası hükümleri uyarınca Tüketici bakımından cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

9. YETKİLİ HUKUK

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasından doğacak sair uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde Tüketici, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Tüketici Sanalkons tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şikayetlerini info@sanalkons.com adresi üzerinden iletebilir. Bununla birlikte tüketici şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketici’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya tüketicinin ikametgahında bulunan Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.

11.DELİL SÖZLEŞMESİ

Tüketici, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Sanalkons’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 2. Sanalkons sistemini bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek Tüketici’nin sorumluluğundadır.
 3. Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Sözleşme alım yapılması akabinde Tüketici tarafından bildirilen elektronik posta adresine Sanalkons tarafından gönderilecektir.